Το πιο Φθηνο Ρεύμα της Αγοράς

ΑΔΜΗΕ – Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Άμεσο Όφελος στο Λογαριασμό σου

Ο ΑΔΜΗΕ διαχειρίζεται το Ελληνικό Συστήμα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) από το έτος ίδρυσής του το 2011 και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/72/ΕΚ και την πιστοποίηση της ΡΑΕ ως προς τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

Ο φορέας μεριμνά για τον αδιάλειπτο ανεφοδιασμό της χώρας σε ηλεκτρικό ρεύμα (400kV και 150kV) με διαφάνεια, αμεροληψία και αξιοπιστία. Συγκεκριμένα:

  • είναι υπεύθυνος για τη σύνδεση των Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και κατ’επέκταση για τη μεταφορά του ρεύματος από τα σημεία παραγωγής στα σημεία κατανάλωσης,
  • ρυθμίζει τη λειτουργία του συστήματος με βάση τις καιρικές συνθήκες, ειδικούς περιορισμούς, διαθεσιμότητα στοιχείων και άλλα,
  • διασφαλίζει την ισορροπία στο δίκτυο μεταφοράς είτε αυξάνοντας την παραγωγή είτε μειώνοντάς την ανάλογα με τις ανάγκες κατανάλωσης, απορρόφησης ή μεταφοράς. Το έργο αυτό δυσχεραίνεται με την εισαγωγή των ΑΠΕ στην παραγωγή ενέργειας καθώς η έγχυσή τους είναι ευμετάβλητη και εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες και την ώρα της ημέρας,
  • εκπονεί μελέτες που αφορούν στην επάρκεια και εφεδρεία ηλεκτρικού ρεύματος σύμφωνα με το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ και τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας,
    είναι υπεύθυνος για την Σύνδεση Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ με ενιαίες και διαφανείς διαδικασίες,
  • εκπονεί μελέτες του ΕΣΜΗΕ για βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες ανάγκες λειτουργίας,
  • λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ανεξαρτησία του: μέσω της ίσης μεταχείρισης προς όλους, της αρχής της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που διαχειρίζεται, της ανεξαρτησίας του από κρατικές παρεμβάσεις, της ίσης πρόσβασης σε όλους τους χρήστες, της διαφάνειας των διαδικασιών

Προωθώντας την πράσινη ηλεκτροδότηση και την προστασία του περιβάλλοντος, ο ΑΔΜΗΕ εφαρμόζει προγράμματα που έχουν τον ίδιο σκοπό και λαμβάνει μέτρα για την μείωση των επιπτώσεων των έργων ή επενδύσεών του στη χλωρίδα και πανίδα της αντίστοιχης περιοχής ή για την αποκατάσταση της περιοχής με το πέρας των έργων.

ΓΙΑΤΙ FTHINOREVMA.GR

ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο

Επικαιρότητα από τον χώρο της ενέργειας