Το πιο Φθηνο Ρεύμα της Αγοράς

Δικαιολογητικά για αλλαγή παρόχου ρεύματος

Άμεσο Όφελος στο Λογαριασμό σου

Η αλλαγή προς οποιονδήποτε προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος προϋποθέτει κατά κύριο λόγο την εξόφληση ή ρύθμιση όλων των προηγούμενων οφειλών. Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών στον αριθμό παροχής που θα γίνει η αλλαγή προμηθευτή, υπάρχει η πιθανότητα να απαιτηθεί και η προσκόμιση αποδεικτικού σχέσης με το ακίνητο ή η απόδειξη εξόφλησης.

Εάν η νέα Σύμβαση θα συναφθεί σε διαφορετικό όνομα, θα πρέπει να ενημερωθείτε από το www.deddie.gr για την ισχύ της ΥΔΕ (πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου) για τον αριθμό παροχής σας.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

Παρακάτω θα βρείτε τα δικαιολογητικά ή βεβαιώσεις που θα ζητηθούν από τον νέο πάροχο.

Δικαιολογητικά αλλαγής παρόχου για ιδιώτες

Για ιδιώτες, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από όλους τους παρόχους είναι:

 • αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Ειδάλλως αντίγραφο άδειας παραμονή ή διαμονής
 • γνωστοποίηση ΑΦΜ και ΔΟΥ
 • λογαριασμός ρεύματος της κατοικίας ή άλλο έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ όπου αναγράφεται ο αριθμός παροχής του ακινήτου
 • φωτογραφία με την ένδειξη του μετρητή εφόσον το νούμερο παροχής είναι έως 25KVA

Εξουσιοδοτημένο άτομο μπορεί να αναλάβει την παραπάνω διαδικασία, εφόσον έχει μαζί του:

 • επικυρωμένη εξουσιοδότηση (πρωτότυπη ή απλή φωτοτυπία) από ΚΕΠ ή Αστυνομική Αρχή ή την αρμόδια Προϊσταμένη Αρχή (Εκκλησία, Δημόσιο, Πρεσβεία κλπ.)
 • δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής ή διαμονής

Δικαιολογητικά αλλαγής παρόχου για εταιρείες ή οργανισμούς

Για επαγγελματική χρήση, οι εταιρείες ή οργανισμοί που ενδιαφέρονται να αλλάξουν πάροχο οφείλουν να προσκομίσουν και άλλα έγγραφα, πάντα ανάλογα τον οργανισμό, την επιχείρηση ή τη μορφή εταιρείας. Παρακάτω αναφέρονται τα επιπρόσθετα έγγραφα ανά είδος εταιρείας:

ΟΕ ή ΕΕ

Βεβαίωση από το αρμόδιο τμήμα εταιρειών Πρωτοδικείου στην οποία να αναγράφονται οι εκπρόσωποι της εταιρείας ή αντίγραφο καταστατικού της εταιρείας, καταχωρημένο στο ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο)

ΕΠΕ

 • απόσπασμα Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο να αναγράφεται ο εκπρόσωπος / διαχειριστής της εταιρείας
 • αντίγραφο ισχύοντος Καταστατικού από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) όπου αναγράφεται το Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Εάν δεν αναγράφεται, χρειάζεται βεβαίωση από την αρμόδια γενική γραμματεία Εμπορίου ή Περιφέρειας.

ΑΕ

 • απόσπασμα πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου στο οποίο αναγράφεται ο καθορισμός του εκπροσώπου/διαχειριστή της εταιρίας, σε περίπτωση τροποποίησης νόμιμου εκπροσώπου
 • αντίγραφο ισχύοντος Καταστατικού από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ), όπου αναγράφεται το ΓΕΜΗ και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας. Εάν δεν αναγράφεται το ΓΕΜΗ, χρειάζεται βεβαίωση από την αρμόδια γενική γραμματεία Εμπορίου ή Περιφέρειας
 • απόσπασμα πρακτικών τελευταίας Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και τον καθορισμό νόμιμου εκπροσώπου εάν δεν ορίζεται ή διαφοροποιείται από το Καταστατικό.

ΙΚΕ

 • απόφαση για τον ορισμό του Διαχειριστή της εταιρείας
 • αντίγραφο του Καταστατικού το οποίου είναι καταχωρημένο στο ΓΕΜΗ

ΙΔΡΥΜΑ ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Αντίγραφο Καταστατικού του Ιδρύματος ή του Οργανισμού

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 • αντίγραφο του πιο πρόσφατου πιστοποιητικού από το Υπουργείο Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού όπου πιστοποιείται ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας καθώς και η εγκατάσταση
 • αντίγραφο ισχύοντος Καταστατικού της εταιρείας από την Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ)

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

ΠΡΕΣΒΕΙΑ

 • πρωτότυπη βεβαίωση του Υπουργείου Εξωτερικών για απαλλαγή από ΦΠΑ, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις
 • έγγραφο της αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής (Πρέσβης) το οποίο θα περιέχει απλή εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Έγγραφο της αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής το οποίο θα περιέχει εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας

ΕΚΚΛΗΣΙΑ – ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Έγγραφο της αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής (αρμόδια Μητρόπολης) το οποίο θα περιέχει εξουσιοδότηση για την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας

Μην ξεχάσετε

 1. Με την υπογραφή της νέας σύμβασης, ενδεχομένως να πρέπει καταβάλλετε και ένα ποσό ως εγγύηση.
 2. Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών στην παροχή για την οποία θα υπογράψετε σύμβαση, ενδέχεται να ζητηθεί η προσκόμιση αποδεικτικού σχέσης με το ακίνητο, κατά περίπτωση, ή η απόδειξη εξόφλησης.
 3. Στην περίπτωση που η νέα Σύμβαση γίνει σε διαφορετικό όνομα, θα πρέπει να ενημερωθείτε για την ισχύ της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ/πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου) για την παροχή σας στο deddie.gr.

ΓΙΑΤΙ FTHINOREVMA.GR

ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο

Επικαιρότητα από τον χώρο της ενέργειας