Το πιο Φθηνο Ρεύμα της Αγοράς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.)

Άμεσο Όφελος στο Λογαριασμό σου

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) αποτελεί ένα ειδικό τιμολόγιο κατανάλωσης φθηνού ρεύματος που θεσπίστηκε για την προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών. Το τιμολόγιο αυτό παρέχεται από όλους τους προμηθευτές ρεύματος (ΔΕΗ, ΕΛΤΑ Ενέργεια, ΗΡΩΝ, Volterra, Green, Nova Energy, PETROGAZ ENERGY, Volton, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, We Energy, Solar Energy, OTE ESTATE, ΒΙΕΝΕΡ, Zeniθ, Elpedison, NRG, Ελίν, Watt+Volt, KEN, Protergia κτλ.) και αφορά μόνο την κύρια κατοικία των δικαιούχων. Για να ενταχθεί ένας καταναλωτής στο Κ.Ο.Τ. θα πρέπει η παροχή ρεύματος να είναι στο όνομά του/της ή στο όνομα του/της συζύγου.

Πάρε προσφορά για κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο!

Δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου

Όμως, ποιοι δικαιούνται να ενταχθούν στο Κ.Ο.Τ.; Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες δικαιούχων, οι οποίοι πρέπει να ανήκουν σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες.

Στην Α΄ Κατηγορία του Κ.Ο.Τ. εντάσσονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

Στη Β Κατηγορία του Κ.Ο.Τ. υπάγονται όσοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Έχουν ετήσιο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες δηλώσεις φόρου εισοδήματος. Τα εισοδηματικά κριτήρια παρουσιάζονται στο παρακάτω πινακάκι.

Όσον αφορά τα νοικοκυριά στα οποία ανήκει άτομο/άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, τα παραπάνω εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 8.000 ευρώ.

Για τα νοικοκυριά που έχουν άτομο ή άτομα τα οποία χρειάζονται μηχανική υποστήριξη με χρήση ιατρικών συσκευών, που είναι απαραίτητη για τη ζωή τους και προσφέρεται κατ΄οίκον, τότε τα εισοδηματικά κριτήρια αυξάνονται κατά 15.000 ευρώ.

Τέλος, για κάθε επιπλέον ενήλικο άτομο προστίθεται το ποσό των 4.500 ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος το ποσό των 2.250 ευρώ, μέχρι του συνολικού ορίου των 31.500 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.

2. Έχουν οι ίδιοι και τα μέλη του νοικοκυριού ακίνητη περιουσία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με συνολική φορολογητέα αξία, έως το ποσό των 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως ανώτατο όριο 180.000 ευρώ.

3. Τα μέλη του νοικοκυριού τους να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας και να μην δηλώνουν δαπάνες διαβίωσης για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής, δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία και για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό.

Το Κ.Ο.Τ. εφαρμόζεται για το σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης και έως τα αντίστοιχα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται σε κάθε κατηγορία δικαιούχου

Όρια κατανάλωσης για την εφαρμογή του Κ.Ο.Τ. Α΄ και Κ.Ο.Τ. Β΄

Τα όρια τετραμηναίας κατανάλωσης για την τιμολόγηση Κ.Ο.Τ. Α΄ και Κ.Ο.Τ Β΄ αναλόγως την σύνθεση του νοικοκυριού είναι τα ακόλουθα:

  • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό (1.400 kWh).
  • Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος ή νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη (1.600 kWh).
  • Μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη ή νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος (1.700 kWh).
  • Μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη ή νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη (1.800 kWh).
  • Μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη ή νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη (1.900 kWh).
  • Μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη ή νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη 2000 kWh.

Δεν υπολογίζεται έκπτωση Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου για κατανάλωση μικρότερη των 200 kWh ανά τετράμηνο.

Τα νοικοκυριά που έχουν άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω, τα όρια κατανάλωσης αυξάνονται κατά 300 kWh.

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθεται κατανάλωση 200 kWh και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος κατανάλωση 100 kWh, μέχρι του συνολικού ορίου των 2.400 kWh ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Το συγκεκριμένο ανώτατο όριο (2.400 kWh) αυξάνεται κατά 300 kWh για τα νοικοκυριά που περιλαμβάνουν άτομο ή άτομα με αναπηρία 67% και άνω και κατά 600 kWh για νοικοκυριά που περιλαμβάνουν άτομο ή άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, που παρέχεται κατ’ οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους.

Η έκπτωση στη χρέωση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στου καταναλωτές που ανήκουν στην Α’ κατηγορία ανέρχεται σε 0,075 €/kWh.

Στους καταναλωτές που υπάγονται στην Β’ κατηγορία, το ποσό της έκπτωσης ανέρχεται στα 0,045 €/kWh.

Αν προκύψει αρνητική χρέωση προμήθειας από την εφαρμογή της έκπτωσης, ο πάροχος εφαρμόζει μηδενική χρέωση και ενημερώνει τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για το ποσό της πραγματικής έκπτωσης που χορήγησε στους πελάτες του.

Η συνολική κατανάλωση ανά τετράμηνο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης, όπως ορίζονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

Υπέρβαση ορίων κατανάλωσης

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Ο καταναλωτής οφείλει να ενημερωθεί και να μάθει σε ποιες περιπτώσεις δεν εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ.

Αναλυτικά: Για υπέρβαση άνω του 10% και εφόσον η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση, βάσει καταμετρημένων ενδείξεων, υπερβαίνει τα προβλεπόμενα για κάθε δικαιούχο όρια κατανάλωσης, δεν εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ. για το συγκεκριμένο τετράμηνο.

Στην περίπτωση που η υπέρβαση είναι άνω του 10%, εφόσον η μέση τετραμηνιαία κατανάλωση σε ετήσια κυλιόμενη βάση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που προβλέπονται για κάθε διακούχο ή η υπέρβαση είναι έως 10%, εφαρμόζεται το Κ.Ο.Τ. για την κατανάλωση εντός των οριζόμενων ορίων και το ισχύον οικιακό τιμολόγιο του προμηθευτή για την υπερβάλλουσα κατανάλωση με τις κλίμακες της συνολικής κατανάλωσης.

Όταν υπολογίζουμε την υπέρβαση των ορίων κατανάλωσης κάθε κατηγορίας δικαιούχου, δεν λαμβάνεται υπόψη η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας βάσει νυκτερινού τιμολογίου.

Σε περίπτωση που αποφασίζετε να αλλάξετε πάροχο, πρέπει να γνωρίζετε ότι παύει να ισχύει η χαμηλή χρέωση κοινωνικού τιμολογίου. Στην περίπτωση αυτή, και εφόσον θέλετε να ενταχθείτε ξανά στο Κ.Ο.Τ. , πρέπει να συγκεντρώσετε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να κάνετε εκ νέου την αίτηση, και αφού πρώτα έχετε ακυρώσει την προηγούμενη.

Δικαιολογητικά Κ.Ο.Τ.

Ολοκλήρωση φορολογικής δήλωσης προηγούμενου έτους.
Λογαριασμός ρεύματος στο όνομα του δικαιούχου για τη συμπλήρωση αριθμού παροχής.
Αριθμό ΑΜΚΑ.
Αριθμό Α.Φ.Μ.
Κωδικούς

Οι αιτήσεις ένταξης στο νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού προγράμματος της Η.ΔΙ.Κ.Α. (www.idika.gr).

ΓΙΑΤΙ FTHINOREVMA.GR

ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο

Επικαιρότητα από τον χώρο της ενέργειας