Το πιο Φθηνο Ρεύμα της Αγοράς

ΔΕΔΔΗΕ – Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Άμεσο Όφελος στο Λογαριασμό σου

Ο ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) όπως δείχνει και το όνομά του είναι ο επίσημος φορέας που διαχειρίζεται τη συντήρηση, ανάπτυξη και λειτουργία των δικτύων διανομής του ηλεκτρικού ρεύματος προς κάθε καταναλωτή και πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος υπό την εποπτεία της ΡΑΕ. Ο ρόλος της ΡΑΕ καθίσταται απαραίτητος για να ορίσει δικλείδες ασφαλείας ως προς διάφορες ρυθμίσεις εφόσον υπάρχει μονοπώλιο και έλλειψη ανταγωνισμού στις δραστηριότητες του ΔΕΔΔΗΕ.

Ο φορέας είναι θυγατρική της ΔΕΗ αλλά πλήρως ανεξάρτητη λειτουργικά και διοικητικά. Η σύστασή του έγινε με την απόσχιση του κλάδου διανομής της ΔΕΗ σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/72/ΕΚ που σύστησε τις λειτουργίες αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

Οι αρμοδιότητες του ΔΕΔΔΗΕ είναι:

 • η διαχείριση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας υπόψη των καταναλωτών, προμηθευτών και παραγωγών
 • η συντήρηση και λειτουργία του ΕΔΔΗΕ
 • η διαχείριση των αγορών των Μη Συνδεδεμένων Νησιών τα οποία δεν συνδέονται με το σύστημα διανομής της ηπειρωτικής χώρας,
 • η αξιόπιστη και ισότιμη εξασφάλιση καλής ποιότητας ρεύματος προς όλους τους καταναλωτές
 • ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων του δικτύου αλλά και η αυτοματοποίηση με στόχο την βελτίωση της απόδοσης και τη μείωση των διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος
 • η αναβάθμιση των υπηρεσιών του: εξυπηρέτηση πελατών, ταχύτητα ικανοποίησης αιτημάτων

Διακοπές και βλάβες ρεύματος

Οι προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος γίνονται για τη συντήρηση ή αναβάθμιση του δικτύου με στόχο μια πιο αξιόπιστη τροφοδοσία ρεύματος προς τους καταναλωτές. Οι μη προγραμματισμένες διακοπές είναι πιθανότερο να οφείλονται σε κάποια απρόβλεπτη βλάβη στο δίκτυο.

Όσο αφορά στις βλάβες, είτε οφείλονται σε κακοκαιρία είτε σε άλλο τεχνικό πρόβλημα, οι καταναλωτές καλούνται να τις δηλώσουν άμεσα για τη ταχύτερη αποκατάστασή τους. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του ΔΕΔΔΗΕ καλώντας στο 11500 καθ’ όλο το 24ωρο ή στο 2111900500. Ειδάλλως, οι διακοπές ή βλάβες στην ηλεκτροδότηση μπορούν να δηλωθούν και μέσω ειδικής εφαρμογής στο

https://apps.deddie.gr/PowerCutReportWebapp/index.html με τη βοήθεια ενός smartphone, tablet ή υπολογιστή. Οι καταναλωτές θα χρειαστούν να δηλώσουν τον αριθμό παροχής (αναγράφεται στο λογαριασμό ρεύματος), το ονοματεπώνυμο ή και το τηλέφωνό τους. Η δήλωση κατόπιν προωθείται στην τεχνική υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ για να αναλάβουν ενέργειες για την αποκατάσταση χωρίς επιβάρυνση του καταναλωτή.

Αν έχετε απότομα διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • δείτε αν έχει πέσει κάποια ασφάλεια και δοκιμάστε να τη σηκώσετε ή αν έχει πέσει ο γενικός ή ο μικροαυτόματος διακόπτης. Αν ο μικροαυτόματος διακόπτης έχει καεί, πρέπει να επικοινωνήσετε με το τμήμα βλαβών της περιοχής σας.
 • αν διακρίνετε αναμμένη λυχνία και εξακολουθείτε να μην έχετε ρεύμα αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για βλάβη στην εσωτερική σας εγκατάσταση και θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ηλεκτρολόγο
 • αν η λυχνία είναι σβησμένη τότε μάλλον το ρεύμα δεν φτάνει στον πίνακα. Στην περίπτωση αυτή καλό είναι να ελέγξετε αν υπάρχει ρεύμα στα διπλανά ακίνητα. Αν ούτε αυτοί έχουν ρεύμα τότε υπάρχει γενική διακοπή ρεύματος.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

 

ΓΙΑΤΙ FTHINOREVMA.GR

ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο

Επικαιρότητα από τον χώρο της ενέργειας

«ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

 1. Οι παρόντες όροι συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι Συμμετοχής») βρίσκονται αναρτημένοι στον Ιστότοπο που ανήκει στη Διοργανώτρια «https://www.fthinorevma.gr»
 2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής:

Άρθρο 1: Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η εταιρία με την επωνυμία «ΝΟΥΖΙΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», που εδρεύει στην Γλυφάδα Αττικής, οδός Γεωργίου Γεννηματά αριθμ. 55, Τ.Κ.16562, Α.Φ.Μ.: 800713689, Δ.Ο.Υ.: Γλυφάδας και αριθμό ΓΕΜΗ 137943201000 (εφεξής η «Διοργανώτρια») επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων ή/και υπηρεσιών των πελατών της, διοργανώνει την προωθητική ενέργεια (στο εξής «Διαγωνισμός») που θα διεξαχθεί κατά το χρονικό διάστημα από 7 Μαρτίου 2024 έως 30 Ιουνίου 2024 και η οποία θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας «https://fthinorevma.gr» (εφεξής η «Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας»).

Άρθρο 2: Δικαίωμα Συμμετοχής

2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι θα συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση ενδιαφέροντος – συμμετοχής

2.2 Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι αυτών.

Άρθρο 3: Διάρκεια Διαγωνισμού

3.1 Δηλώσεις ενδιαφέροντος-συμμετοχής γίνονται δεκτές εφόσον συμπληρώνονται και παραδίδονται στη Διοργανώτρια μέχρι και την 30 Ιουνίου 2024. Μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας, ουδεμία δήλωση συμμετοχής γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε πραγματοποιηθείσα.

3.2 Η κλήρωση για την απονομή του Δώρου θα διεξαχθεί την Κυριακή 30/06/2024 και ώρα Ελλάδος 13:00 και τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης ορίζονται τα Γραφεία της Διοργανώτριας που βρίσκονται Γλυφάδα, Γεωργίου Γεννηματά 55, (η «Ημερομηνία – Τόπος Κληρώσεως»).

3.3 Παραμένει στην διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας να ακυρώσει, αναβάλει ή μεταθέσει την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής της κλήρωσης του Δώρου του Διαγωνισμού. Οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση της ώρας/ή και ημέρας διεξαγωγής της κλήρωσης θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας.

Άρθρο 4: Τρόπος Συμμετοχής

Προκειμένου να συμμετάσχουν, οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν την απαιτούμενη Δήλωση Ενδιαφέροντος – Συμμετοχής στο Διαγωνισμό στον Ιστότοπο www.fthinorevma.gr μέχρι την ημερομηνία της κλήρωσης του Δώρου που ορίζεται στο Άρθρο 5 των παρόντων Όρων Συμμετοχής, ήτοι μέχρι την 30/06/2024. Συμμετοχές χωρίς τα προαπαιτούμενα βήματα θα θεωρούνται άκυρες

Άρθρο 5: Δώρα

5.1 Τα Δώρα που κληρώνονται στον Διαγωνισμό (στο εξής τα «Δώρα») ορίζονται ως κατωτέρω: Μια (1) τηλεόραση Smart TV, ένα (1) Playstation 5 και ένα (1) Smart Watch.

5.2 Το κάθε Δώρο είναι απολύτως προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα. Το Δώρο προσφέρεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει, αποκλειομένης της εφαρμογής διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω η Διοργανώτρια δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημία ή/και βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί στους Συμμετέχοντες σχετιζομένη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

5.3 Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης Δώρου σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο Συμμετέχων δεν έχει τηρήσει οιονδήποτε εκ των Όρων του Διαγωνισμού.

Άρθρο 6: Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού

6.1 Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία της Διοργανώτριας που βρίσκονται στην Γλυφάδα, Γεωργίου Γεννηματά, αριθμ. 55, Τ.Κ. 16562, την Κυριακή 30η Ιουνίου 2024 και ώρα 13:00 παρουσία εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της Διοργανώτριας.

6.2 Κάθε Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καταχωρείται αμέσως σε Λίστα Δηλώσεων Συμμετοχής. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα προκύψουν από τυχαία κλήρωση μεταξύ των Συμμετοχών που καταγράφηκαν κατά τη διάρκειά του διαγωνισμού. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν ένας (1) τακτικός και ένας (1) επιλαχών νικητής.

6.3 Οι νικητές του Διαγωνισμού θα λάβουν τη σχετική ενημέρωση μέσω του τηλεφώνου ή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που θα έχουν δηλώσει ενώ τα στοιχεία τους, ήτοι το Ονοματεπώνυμό τους και η πόλη διαμονής τους, θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας. Η παράδοση του Δώρου στους νικητές θα ξεκινά μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημέρα της αποστολής σε αυτόν σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος (e–mail) ή οποιοσδήποτε νικητής του Διαγωνισμού που έλαβε το σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα δεν επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, τότε ο νικητής αυτός χάνει οριστικά και αμετάκλητα κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου και τη θέση του εν λόγω νικητή καταλαμβάνει ο επιλαχών αυτού για τη συγκεκριμένη κλήρωση. Ο επιλαχών ομοίως οφείλει να επικοινωνήσει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την αποστολή σε αυτόν γραπτού ηλεκτρονικού μηνύματος (email), άλλως χάνει οριστικά κάθε δικαίωμα ή αξίωσή του επί του σχετικού Δώρου. Σε περίπτωση που, δεν καταστεί εφικτή η κατά τα ανωτέρω επικοινωνία ούτε και με τον επιλαχόντα, τότε η Διοργανώτρια δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα και κατά την κρίση της το εν λόγω Δώρο.

Άρθρο 7: Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε και δι’ οιουδήποτε μέσου τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού.

Άρθρο 8: Λοιποί Όροι

8.1 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του Διαγωνισμού χωρίς να φέρει οιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Χρηστών ή οιουδήποτε τρίτου.

8.2 Η Δήλωση Ενδιαφέροντος – Συμμετοχής στον Διαγωνισμό αποτελεί πλήρη και σαφή εκ μέρους του Συμμετέχοντα συναίνεση για την επεξεργασία από την Διοργανώτρια των προσωπικών του δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών της Διοργανώτριας. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και εφόσον οι Συμμετέχοντες δεν έχουν γίνει Πελάτες της Φυσικό Αέριο Ελλάδος τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται.

8.3 Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με το Διαγωνισμό, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.