Το πιο Φθηνο Ρεύμα της Αγοράς

ΕΤΜΕΑΡ – Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων

Άμεσο Όφελος στο Λογαριασμό σου

Στην ενότητα Φορείς γίνεται παρουσίαση εκείνων των φορέων και οργανισμών που σχετίζονται με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αυτή την υποενότητα όμως, θα ξεφύγουμε λίγο από την κατηγορία των οργανισμών και θα παρουσιάσουμε ένα σημαντικό τέλος μείωσης: το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), το οποίο αφορά όλους τους καταναλωτές ανεξαρτήτως παρόχου.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το τέλος αυτό προορίζεται για τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Στην ουσία, αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές έχουν άλλη μια επιβάρυνση που αφορά στο κόστος για τις ΑΠΕ. Το σκεπτικό πίσω από αυτή την χρέωση είναι ότι το ΕΤΜΕΑΡ αποτελεί τη συνεισφορά όλων των πολιτών στη μείωση εκπομπών αερίων ρύπων μέσω της προώθησης των ΑΠΕ. Οι χρεώσεις αυτές υπάγονται στις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

Ο υπολογισμός του ΕΤΜΕΑΡ γίνεται με βάση την κατανάλωση, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Τιμή ΕΤΜΕΑΡ x kWh

Το κόστος ΕΤΜΕΑΡ υπόκειται σε ΦΠΑ.

Οι μοναδιαίες χρεώσεις για το ΕΤΜΕΑΡ βασίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Δικαιούχοι μειωμένης χρέωσης ΕΤΜΕΑΡ

Κάποιες ειδικές κατηγορίες καταναλωτών μπορούν να κάνουν αίτηση για μειωμένη χρέωση ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη 2019- 2028. Οι καταναλωτές που δικαιούνται να κάνουν αίτηση για μειωμένο ΕΤΜΕΑΡ διακρίνονται σε δύο κατηγορίες.

Α Κατηγορία

Βιομηχανικοί καταναλωτές, για κατανάλωση που αφορά συγκεκριμένες δραστηριότητες των οποίων οι κωδικοί NACE συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς που αναφέρονται στα παραρτήματα 3 και 5 των Κατευθυντήριων Γραμμών 2014/C200/01 της ΕΕ.

Β κατηγορία

Δικαιούχοι μειωμένης χρέωσης ΕΤΜΕΑΡ μπορεί επίσης να είναι καταναλωτές με Ρήτρα Κεκτημένης Επιλεξιμότητας. Ρήτρα Κεκτημένης Επιλεξιμότητας τεκμαίρεται για καταναλωτές που είχαν ενεργή παροχή ως πελάτες ΥΤ ή ΜΤ ή ήταν καταναλωτές αγροτικής έκτασης την 30.06.2014 και διατηρούν ενεργή την παροχή τους μέχρι να καταστούν δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν:

  • Ενεργοβόροι καταναλωτές βιομηχανικής ή άλλης χρήσης (κατηγορίες Β.1 & Β.2)
  • Λιγνιτωρυχεία και Αντλητικοί Σταθμοί με σύνδεση στην Υψηλή Τάση, και Μέσα Σταθερής Τροχιάς με σύνδεση στη Μέση ή στην Υψηλή Τάση (κατηγορία Β.3)
  • Παροχές αγροτικής χρήσης με σύνδεση στη Χαμηλή ή στη Μέση Τάση (κατηγορία Β.4)

Θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε που το ΕΤΜΕΑΡ έχει μετονομαστεί έτσι από Ειδικό Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και προορίζεται για την πληρωμή των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας. Ουσιαστικά δηλαδή το ρεύμα αυτό το πληρώνουμε δύο φορές σε κάθε λογαριασμό μας και αποτελεί σύμφωνα με τους υπευθύνους τη συνεισφορά όλων μας για την προώθηση της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Το ΕΤΜΕΑΡ αποτελεί ουσιαστικά τη μετονομασία του Ειδικού Τέλους Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και όπως προαναφέραμε προορίζεται για την πληρωμή των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας. Ουσιαστικά δηλαδή το ρεύμα αυτό το πληρώνουμε δύο φορές σε κάθε λογαριασμό μας και αποτελεί τη συνεισφορά στην προώθηση των ΑΠΕ.

ΓΙΑΤΙ FTHINOREVMA.GR

ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο

Επικαιρότητα από τον χώρο της ενέργειας