Το πιο Φθηνο Ρεύμα της Αγοράς

ΡΑΕ – Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Άμεσο Όφελος στο Λογαριασμό σου

Η δημιουργία της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρισμού είχε ως στόχο την αύξηση του ανταγωνισμού ενώ τα έργα υποδομής για τη διασύνδεση των χωρών και των περιοχών είχαν απώτερο σκοπό την απρόσκοπτη ροή ενέργειας μεταξύ των περιοχών με χαμηλές τιμές και των περιοχών με υψηλές τιμές. Και οι δύο στρατηγικές δημιουργήθηκαν με την προοπτική διασφάλισης των συμφερόντων των καταναλωτών, δηλαδή τη διασφάλιση χαμηλότερων τιμών ρεύματος.

Με γνώμονα αυτό το πλαίσιο, θα αναφερθούμε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Η ΡΑΕ ιδρύθηκε σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 96/92 και υιοθέτησε ένα ρόλο εισηγητικό και γνωμοδοτικό για διάφορους τομείς στην αγορά ενέργειας στην Ελλάδα.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

Συγκεκριμένα:

 • φροντίζει για τον ενεργειακό ανεφοδιασμό της χώρας σε ηλεκτρικό ρεύμα με αξιοπιστία και με ασφάλεια
 • φροντίζει για τον ενεργειακό ανεφοδιασμό της χώρας και σε φυσικό αέριο σε σχέση με το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης στη χώρα, την μελλοντική ζήτηση, την ασφάλεια, το δυναμικό παραγωγής, μεταφοράς και διανομής
 • είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση των συστημάτων μεταφοράς και του δικτύου συντήρησης
 • ελέγχει και επιβλέπει την αγορά, τις τιμές και τις λειτουργίες των συστημάτων προμήθειας ενέργειας
 • εισηγείται μέτρα και προτείνει τη γνωμοδότησή τους, παρακολουθεί τις κανονιστικές διατάξεις και αδειοδοτήσεις
 • εφαρμόζει πολιτικές και στρατηγικές για νέους τομείς ανάπτυξης
 • μεριμνά για τη σταδιακή απελευθέρωση της αγοράς και διευκολύνει τις διαδικασίες για εταιρείες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της ενέργειας
 • ενισχύει το θεμιτό ανταγωνισμό προς όφελος των καταναλωτών δηλαδή στοχεύει σε μείωση του ενεργειακού κόστους μέσω του ανταγωνισμού στην αγορά
  ελέγχει την αξιοπιστία των εναλλακτικών παρόχων
 • συνάπτει συνεργασίες με τρίτες χώρες
 • φροντίζει για την επίτευξη στόχων αλλά και την τήρηση των εθνικών και διεθνών υποχρεώσεων της χώρας για την προστασία του περιβάλλοντος και τη στήριξη των Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Όσον αφορά στις ΑΠΕ, το 2016 θεσμοθετήθηκαν νέα κανονισμοί σύμφωνα με τους οποίους ενθαρρύνεται η εναρμόνιση των κρατικών ενισχύσεων με τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια και επιπρόσθετα ενισχύεται η ενσωμάτωση των ΑΠΕ στην αγορά ενέργειας. Το 2019 μάλιστα ολοκληρώθηκε το πλαίσιο λειτουργίας των σταθμών ΑΠΕ σύμφωνα με το οποίο μπορούν να συμμετέχουν άμεσα στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρισμού.

Συνεπώς, από τις βασικές αρμοδιότητες της ΡΑΕ είναι να προστατεύσει τον καταναλωτή αλλά και το περιβάλλον, να επιτηρήσει την αγορά ρεύματος και να επιβλέψει τη σωστή λειτουργία των παρόχων.

Βρες το Φθηνότερο Ρεύμα από τους Ειδικούς!

ΓΙΑΤΙ FTHINOREVMA.GR

ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο

Επικαιρότητα από τον χώρο της ενέργειας